Your search returned 178 results. Subscribe to this search

|
1. Abhidhanachintamani of Sri Hemachandracharya

by Hemachandracharya; Nemichandra Sastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series , 1964Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 491.23 HEM/A] (2).

2. Arthasangraha with the Mimansarthasangrahakaumudi sanskrit commentary of Paramhansa Rameswara Shivayogi with Dipika hindi commentary [Text]

by Laugakshi Bhaskara; Ram Chandra Jha (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1999Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.42 LAU/A] (2).

3. Brahma sutra bhasyam

by Bhaskaracharya.

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series, 1991Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.482 BHA/B] (10). Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 181.482 BHA/B] (1 ).

4. Brahma sutra shankara bhashya with the commentaries Bhamati, Kalapataru and parimala and with index

by Anantakrishna Sastri.

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series, 1982Availability: Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 181.482 ANA/B] (1 ).

5. Brahma sutra-pramukhabhashya-panchaka-samikshanam [Text]

by Ram Sharan Tripathi.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1972Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.482 RAM/B] (5). Items available for reference: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [R S 181.482 RAM/B] (1 ).

6. Brahmavadasamgraha and Suddhadvaitapariskara [Text]

by Harisankara Sastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1985Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.484 4 HAR/B] (6).

7. Brahmavadasamgraha and Suddhadvaitapariskara [Text]

by Harisankara Sastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 2009Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.484 4 HAR/B] (1).

8. The Brhaddevata attributed to Saunaka [Text]

by Ramkumar Rai.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 2003Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.592 12 RAM/B] (1).

9. Caraka Samhita (v.2)

by R K Sharma (ed.); Bhagavan Dash (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series, 1994Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 615.538 RKS/C] (1).

10. Chitramimasa of Appaya Dikshita [Text]

by Appaya Dikshita.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1971Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.48 APP/C] (1).

11. A history of vedic literature

by S N Sharma.

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series, 2000Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [294.592 1 SNS/H] (6).

12. Jathakamala [Text]

by Aryasura; Surya Prakash Vyas (int.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1994Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 294.3 ARY/J] (1).

13. Karaka chakram : with the Madhavi commentary and pradipika notes [Text]

by Bhavananda Siddhanta Vagisha Bhattacharya M M; Brahmasankara Sastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1942Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 491.25 BHA/K] (4).

14. Karikavali : muktavali mayukh prakash vyakhyopatha [Text]

by Vishvanantha Panchanana Bhattacharya.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 2002Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 181.43 VIS/K] (5).

15. Mudraraksa of Visakhadatta [Text]

by Vishakadatta.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1973Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S2 VIS MUD L73] (1).

16. Nanartha sabda kosha or medini kosha

by Medinikara.

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series, 1968Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 491.23 MED/N] (1).

17. Niruktam (v.1 : chapter 1-7)

by Yaska Muni; Uma Sankara Sarma (tr.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi: Chaukhamba Sanskrit Series , 1998Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 491.25 YAS/N] (10).

18. Panini : his place in sanskrit literature [Text]

by Goldstucker Theoder; Surendra Nath Sastri (ed.).

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1965Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [491.25 THE/P] (3).

19. Panini vyakarana vadaratna (part 1) [Text]

by Mimansaka Shiromani.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1949Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 491.25 SUR/P] (2).

20. Prakriya prayogasuchi [Text]

by Bhattoji Diksita M M.

Material type: book Book Publisher: Varanasi Chaukhamba Sanskrit Series 1938Availability: Items available for loan: Sree Sankaracharya University of Sanskrit [S 491.25 BHA/P] (4).

                                                                                                                                                                     © Copyright 2018 by Sree Sankaracharya University of Sanskrit. All Rights Reserved 

Powered by Koha