Samani Kusumprajna (ed.)

Avasyaka Niryukti (vol.1) [Text] - Lucknow Jain Vishwa Bharati 2001 - 529p.

0.00


Hinduism
Religion
Vedic Literature

S 294.592 1 / SAM/A