Uday Shankar Jha

Sanskrita Shastra Manjusha: sanskritavishayasya sarvasam parikshanam krite/ by Uday Shankar Jha - Varanasi: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 2018. - 803p. - Chaukhamba Surbharathi Granthamala;536 .

9789383721863


Literature Sanskrit Study
Literature Sanskrit
Literature

S 891.207 / UDA/S

                                                                                                                                                                     © Copyright 2018 by Sree Sankaracharya University of Sanskrit. All Rights Reserved 

Powered by Koha